Chính tả - Tuần 24 trang 24

Giải bài tập Chính tả - Tuần 24 trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Câu 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

- (xâu, sâu):    ... bọ, ... kim

- (sắn, xắn) :   củ ..., ... tay áo

- (xinh, sinh) : ... sống , ... đẹp

- (sát, xát) :    ... gạo , ... bên cạnh

Trả lời:

-  sâu bọ, xâu kim

-  củ sắnxắn tay áo

-  sinh sống, xinh đẹp

-  xát gạo, sát bên cạnh


Câu 2

Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống :

Trả lời:

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 24 trang 24