Chính tả - Tuần 23 trang 20

Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Câu 1

Đil hoặc n vào chỗ trống :

...ăm gian ...ều cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ...oè

        ...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

          ...àn ao lóng ...ánh bóng trăng ...oe.

Trả lời:

Năm gian lều cỏ thấp le te

   Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

            Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

         Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.


Câu 2

Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

Trả lời:

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 23 trang 21