Chính tả - Tuần 23 trang 18

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Câu 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

 

Trả lời:


Câu 2

Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng :

a) - Bắt đầu bằng : ............................

    - Bắt đầu bằng n : ...........................

b) - Có vần ươc : ................................

    - Có vần ươt : ................................

Trả lời:

a) - Bắt đầu bằng l : lá, lược, lạ, là, lễ, len, lội, lên, lây, lan, lụt, lưng,...

    - Bắt đầu bằng n: na, nắng, nặng, nâng, nước, nông, nịnh, nương,...

b) - Có vần ước : tước bỏ, vết xước, nước, nhược điểm, bước đi, trước,...

    - Có vần ướtlần lượt, vượt qua, mượt mà, trượt ngã, ướt áo, lướt sóng,...

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 23 trang 19
Chính tả - Tuần 23 trang 20
Tập làm văn - Tuần 23 trang 21