Tuần 23 - Muông thú


Chính tả - Tuần 23 trang 18

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 23 trang 19

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.


Chính tả - Tuần 23 trang 20

Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 23 trang 21

(1) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến