Luyện từ và câu - Tuần 2 trang 7

Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:


Câu 1

Viết các từ

Có tiếng học

Có tiếng tập

M : học hành, ...

M : tập đọc,...

Trả lời:

Có tiếng học

Có tiếng tập

 học tập, học hỏi, học giỏi, học sinh, chăm học, ăn học,...

 tập viết, tập vẽ, tập tô, học tập, luyện tập, tập làm văn, tập thể dục,...


Câu 2

Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1

Trả lời:

- Em là học sinh lớp 2A.

- Bạn Ngọc rất chăm chỉ học tâp.

- Bạn Khang rất chịu khó học hỏi.


Câu 3

3. Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:

M: Con yêu mẹ ⇒ Mẹ yêu con

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

..........................................................

b) Thu là bạn thân nhất của em.

..........................................................

Gợi ý: Em hãy đảo lại trật tự các từ trong mỗi câu, lưu ý: không thêm hoặc bớt từ.

Trả lời:

a) Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

- Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ

b) Thu là bạn thân nhất của em.

- Em là bạn thân nhất của Thu. 

- Bạn thân nhất của Thu là em.

- Bạn thân nhất của em là Thu.


Câu 4

Đặt dấu câu thích hợp vào □ cuối mỗi câu sau:

- Tên em là gì □

- Em học lớp mấy □

- Tên trưòng của em là gì □

Gợi ý: Những câu trên là câu hỏi, em hãy đặt dấu thích hợp sau mỗi câu đó.

Trả lời:

- Tên em là gì ?

- Em học lớp mấy ?

- Tên trường của em là gì ?

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 2 trang 8
Tập làm văn - Tuần 2 trang 8