Tuần 2 - Em là học sinh


Chính tả - Tuần 2 trang 6
Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:


Luyện từ và câu - Tuần 2 trang 7
Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi viết vào chỗ trống:


Chính tả - Tuần 2 trang 8
Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái:


Tập làm văn - Tuần 2 trang 8
Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến