Chính tả - Tuần 5 trang 19

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống:


Câu 1

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống:

t... nắng,    đêm khu...,     cây m...

Trả lời:

tia nắng,    đêm khuya,    cây mía


Câu 2

a) Viết vào chỗ trống từ chứa tiếng có âm đầu l hoặc n:

- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa nắng : nón

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn : lợn

- Có nghĩa là ngại làm việclười

- Trái nghĩa với giànon

b) Viết vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần en hoặc eng:

- Chỉ đồ dùng để xúc đất : xẻng

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng : đèn

- Trái nghĩa với chêkhen

- Cùng nghĩa với xấu hổ (mắc cỡ) : thẹn

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19
Chính tả - Tuần 5 trang 20
Tập làm văn - Tuần 5 trang 21