Tuần 5 - Trường học


Chính tả - Tuần 5 trang 19
Điền ia hoặc ya vào chỗ trống:


Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19
Đặt câu theo mẫu:


Chính tả - Tuần 5 trang 20
Tìm và viết vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 5 trang 21
Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa