Chính tả - Tuần 3 trang 12

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Câu 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)   (ngờ, nghiêng)       ... ngả, nghi ...

b)   (ngon, nghe)          ... ngóng, ... ngọt

Trả lời:

a)    nghiêng ngả, nghi ngờ

b)    nghe ngóng, ngon ngọt


Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)  (chở, trò)                ... chuyện, che ...

     (trắng, chăm)          ... tinh, ... chỉ

b)  (gổ, gỗ)                  cây ..., gây ...

     (mỡ, mở)                màu ..., cửa ...

Trả lời:

a)    trò chuyện, che chở

       trắng tinh, chăm chỉ

b)    cây gỗ, gây gổ

       màu mỡ, cửa mở

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 3 trang 12