Tuần 3 - Bạn bè


Chính tả - Tuần 3 trang 10

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:


Chính tả - Tuần 3 trang 12

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 3 trang 12

Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến