Tuần 3 - Bạn bè


Chính tả - Tuần 3 trang 10
1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10
Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau:


Chính tả - Tuần 3 trang 12
Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Tập làm văn - Tuần 3 trang 12
Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến