Chính tả - Tuần 3 trang 10

1. Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:


Câu 1

Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống:

...ày tháng,  ...ỉ ngơi

...ười bạn, ...ề nghiệp

Gợi ý:

- Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Điền ng khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

ngày tháng,  nghỉ ngơi

người bạn,  nghề nghiệp


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

cây ...e,  mái ...e, ...ung thành, ...ung sức

b) đổ hoặc đỗ

... rác,  thi ...,  trời ... mưa,  xe ... lại

Trả lời:

a) tr hoặc ch

cây tre, mái che, trung thành, chung sức

b) đổ hoặc đỗ

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10
Chính tả - Tuần 3 trang 12
Tập làm văn - Tuần 3 trang 12