Chính tả - Tuần 15 trang 67

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:


Câu 1

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: .................

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: ....................

c)  Trái nghĩa với đúng: ............................

Trả lời:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: chảy

c) Trái nghĩa với đúngsai


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

...ắp xếp, ...ếp hàng, sáng ...ủa, xôn ...ao

b) ât hoặc âc

gi...´ ngủ, th... thà, chủ nh..., nh...´ lên

Trả lời:

a) s hoặc x

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn - Tuần 15 trang 68