Chính tả - Tuần 12 trang 54

Điền ng hoặc ngh:


Câu 1

Điền ng hoặc ngh:

...ười cha, con ...é,  suy ...ĩ, ...on miệng

Gợi ý: Em điền ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

Trả lời:

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng


Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch :

con ...ai, cái ...ai, ...ồng cây, ...ồng bát

b  at hoặc ac :

bãi c...´, c...´ con, lười nh...´, nhút nh...´

Trả lời:

a) 

con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b) 

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 12 trang 54
Chính tả - Tuần 12 trang 55
Tập làm văn - Tuần 12 trang 56