Tuần 12 - Cha mẹ


Chính tả - Tuần 12 trang 54

Điền ng hoặc ngh:


Luyện từ và câu - Tuần 12 trang 54

Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới:


Chính tả - Tuần 12 trang 55

Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:


Tập làm văn - Tuần 12 trang 56

Viết 4-5 câu trao đổi qua điện thoại theo 1 trong 2 nội dung sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến