Chính tả - Tuần 10 trang 46

Điền c hoặc k vào chỗ trống:


Câu 1

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ...á, con ..iến, cây ...ầu, dòng ...ênh

Trả lời:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh


Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

...o sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an

b) nghỉ hoặc nghĩ

... học, lo ..., ... ngơi, ngẫm ...

Trả lời:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩnghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

 

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46
Chính tả - Tuần 10 trang 47
Tập làm văn - Tuần 10 trang 48