Tuần 10 - Ông bà


Chính tả - Tuần 10 trang 46

Điền c hoặc k vào chỗ trống:


Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:


Chính tả - Tuần 10 trang 47

Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:


Tập làm văn - Tuần 10 trang 48

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến