Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?


Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì vận dụng quy tắc hình bình hành như thế nào ?

Giải :

Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy (\(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} +\overrightarrow {{F_2}} +\overrightarrow {{F_3}} \) chẳng hạn) thì áp dụng quy tắc đa giác để xác định hợp lực

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan