Câu C1 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Từ thí nghiệm trên, rút kinh nghiệm gì ?


Từ thí nghiệm trên , rút kinh nghiệm gì ?

Giải :

Từ thí nghiệm trên , rút ra được kết luận: Hợp lực \(\overrightarrow F \) của hai lực đồng quy \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng tác dụng vào một vật là lực được xác định bởi phép cộng vectơ  \(\overrightarrow F =\overrightarrow {{F_1}} \,+\overrightarrow {{F_2}} \) có nghĩa là \(\overrightarrow F \) là vec tơ đường chéo của hình bình hành có hai cạnh là \({\overrightarrow F _1}\) và \(\overrightarrow {{F_2}} \).

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 61 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan