Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc (hình 13.10).Tìm hợp lực của chúng.


Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc \({120^0}\)(hình 13.10).Tìm hợp lực của chúng.

 

Giải 

\(\overrightarrow {F\,\,\,}  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}} \,\, = \,\overrightarrow {{F'}\,}  + {\overrightarrow F _3} = \overrightarrow 0 \)

Hình bình hành OF1FF2 là hình thoi gồm hai tam giác đều

nên F= F1 = F2 = F3 và \(\alpha  = {60^0}\)

\(\overrightarrow {{F'}} \,\) nằm tronh mặt phẳng chứa \(\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} \)

\(\eqalign{  &  =  > \,\overrightarrow {F'} \,\text{ và }\,\overrightarrow {F_3} \text{ trực đối}  \cr  &  =  > \overrightarrow F  = \overrightarrow {F'}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0  \cr} \)

Bài giải tiếp theo
Bài 5 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 63 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan