Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Khi người ta treo quả cân có khối lượng 300 g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm quả cân 200 g nữa thì lò xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. Lấy .


Khi người ta treo quả cân có khối lượng 300 g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định), thì lò xo dài 31 cm. Khi treo thêm quả cân 200 g nữa thì lò xo dài 33 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. Lấy \(g = 10\,m/{s^2}\).

Giải 

Ta có:

\(\eqalign{  & {l_1} - {l_0} = \Delta {l_1} = {{{m_1}g} \over k}\,(1)  \cr  & {l_2} - {l_0} = \Delta {l_2} = {{({m_1} + {m_2})g} \over k}(2) \cr} \)

Lấy (2 ) - (1), được :

\({l_2} - {l_1} = {{{m_2}g} \over k} \)

\(=  > k = {{{m_2}g} \over {{l_2} - {l_1}}} = {{0,2.10} \over {(33 - 31){{.10}^{ - 2}}}} = 100\,(N/m)\)

Từ (1) \( =  > {l_0} = {l_1} - {{{m_1}g} \over k} = 0,31 - {{0,3.10} \over {100}} = 0,28\,(m) \)

                                                                         \(= 28\,cm\)

Bài giải tiếp theo

Video liên quan