Tuần 31 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 47 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Chiều rộng của cổng làng là 2m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều rộng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 48, 49
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 48, 49 với lời giải chi tiết. Câu 5 : Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm : 7009 ... 7080 ; 56 249 ... 70 238 ; ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa