Tuần 29 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 44 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết vào chỗ chấm số thập phân gồm : a) Bốn đơn vị, ba phần mười, sau phần trăm: …….


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 44, 45

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 5. a) Viết các số 5,72; 7,68; 5,86; 5,718 theo thứ tự từ bé đến lớn ; b) Viết các số 32,101; 32,09; 32,11; 32,1 theo thứ tự từ lớn đến bé.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến