Phần 2: Vật chất và năng lượng


Bài 22: Tre, mây, song trang 42
Giải câu 1, 2, 3 Bài 22: Tre, mây, song trang 42, 43 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 23: Săt, gang, thép trang 43
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 23: Săt, gang, thép trang 43, 44, 45 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45, 46, 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 25: Nhôm trang 47
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 25: Nhôm trang 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 26: Đá vôi trang 48
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 26: Đá vôi trang 48 BT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49, 50 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 28: Xi măng trang 51
Giải câu 1, 2, 3 Bài 28: Xi măng trang 51 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 29: Thủy tinh trang 53
Giải câu 1, 2, 3 Bài 29: Thủy tinh trang 53 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 30: Cao su trang 54
Giải câu 1, 2, 3 Bài 30: Cao su trang 54 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 31: Chất dẻo trang 55
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 31: Chất dẻo trang 55, 56 VBT Khoa học 5. Câu 1: Hoàn thành bảng sau


Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 57
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 trang 57, 58, 59, 60 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 35: Sự chuyển thể của chất trang 61
Giải câu 1, 2, 3 Bài 35: Sự chuyển thể của chất trang 61, 62 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 36: Hỗn hợp trang 63
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 36: Hỗn hợp trang 63, 64 VBT Khoa học 5. Câu 4: Hoàn thành bảng sau


Bài 37: Dung dịch trang 65
Giải câu 1, 2, 3 Bài 37: Dung dịch trang 65 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học trang 66
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học trang 66, 67, 68 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 40: Năng lượng trang 68
Giải câu 1, 2, 3 Bài 40: Năng lượng trang 68, 69 VBT Khoa học 5. Câu 1: Viết vào chỗ chấm trong bảng dưới đây cho phù hợp


Bài 41: Năng lượng mặt trời trang 70
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 41: Năng lượng mặt trời trang 70 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt trang 71
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt trang 71, 72, 73 VBT Khoa học 5. Câu 2: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng của than đá


Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trang 73
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trang 73, 74, 75 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 45: Sử dụng năng lượng điện trang 75
Giải câu 1, 2, 3 Bài 45: Sử dụng năng lượng điện trang 75, 76 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản trang 77
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản trang 77, 78 VBT Khoa học 5. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ mạch điện đã được mắc đúng sáng


Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện trang 79
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện trang 79, 80 BT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng trang 81
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng trang 81, 82, 83 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 32: Tơ sợi trang 56
Giải câu 1, 2, 3 Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 32: Tơ sợi trang 56, 57 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa