Bài tập và thực hành 2


Bài tập và thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 11

Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.


Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 2

Khởi động Turbo Pascal: Nhấp chuột lên biểu tượng Pascal trên màn hình hoặc lên tệp Turbo.exe trong thư mục BIN của thư mục TP ở ổ đĩa C hoặc ổ đĩa D.


Câu 1 trang 50 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then.


Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?


Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu lệnh for-do được không? Nếu được, hãy thực hiện điều đỏ với chương trình.


Câu 4 trang 51 SGK Tin học 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:


Câu 5 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình tính:


Câu 6 trang 51 SGK Tin học 11

Lập trình để giải bài toán cổ sau:


Câu 7 trang 51 SGK Tin học 11

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.


Câu 8 trang 51 SGK Tin học 11

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không ki hạn không được tính cộng vào vốn.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung