Bài 10: Cấu trúc lặp


Lý thuyết: Cấu trúc lặp trang 42 SGK Tin học 11

Cấu trúc lặp là một điều khiển thực hiện công việc lặp đi lặp lại khi chưa đủ số lần lặp hoặc khi một điều kiện nào đó còn đúng.


Bài học tiếp theo

Bài tập và thực hành 2

Bài học bổ sung