Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh


Lý thuyết: Cấu trúc rẽ nhánh trang 38 SGK Tin học 11

Mệnh đề đủ: Nếu ... thì .... nếu không thì...


Bài học tiếp theo

Bài 10: Cấu trúc lặp
Bài tập và thực hành 2

Bài học bổ sung