Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh


Hình 2 phản ánh điều gì của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh ?

Hình 2 phản ánh điều gì của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh ?


Bài 1 trang 19 SGK Lịch sử 5

Em hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An.


Bài 2 trang 19 SGK Lịch sử 5

Trong những năm 1930 - 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới ?


Bài học tiếp theo

Bài 9. Cách mạng mùa thu
Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Bài học bổ sung