Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập


Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?

Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?


Lời khẳng định trên đây thể hiện điều gì ?

Lời khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” thể hiện điều gì ?


Bài 1 trang 23 SGK Lịch sử 5

Em hãy tả lại không khí tưng bừng của buổi lễ tuyên bố độc lập.


Bài 2 trang 23 SGK Lịch sử 5

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?


Bài học tiếp theo

Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Bài học bổ sung