Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ


Câu 1 trang 23 SGK Lịch sử 5

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì ?


Câu 2 trang 23 SGK Lịch sử 5

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.


Câu 4 trang 23 SGK Lịch sử 5 - Ôn tập

Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung