Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính


Câu 1 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?


Câu 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?


Câu 3 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.


Câu 4 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.


Câu 5 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung