Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin


Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?


Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau .


Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?


Bài học tiếp theo

Bài 1. Thông tin và tin học
Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?
Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Bài học bổ sung