Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính?


Câu 1 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?


Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể thêm một vài ví dụ về những công việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử.


Câu 3 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?


Bài học tiếp theo

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Bài học bổ sung