Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí


Câu 1 trang 91 SGK Công nghệ 11

Máy tự động là gì ? Có mấy loại máy tự động ?


Câu 2 trang 91 SGK Công nghệ 11

Rôbốt là gì ? Hãy nêu ví dụ vể việc sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí.


Câu 3 trang 91 SGK Công nghệ 11

Dây chuyền tự động là gì?


Câu 4 trang 91 SGK Công nghệ 11

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người ?


Câu 5 trang 91 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu các ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.


Câu 6 trang 91 SGK Công nghệ 11

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung