Bài 15: Vật liệu cơ khí


Câu 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.


Câu 2 trang 76 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong ngành cơ khí.


Câu 3 trang 76 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.


Bài học tiếp theo

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi
Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo
Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Bài học bổ sung