Bài sám Vu Lan

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 01 Tháng tám, 2019
Tải về Bản in

Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn của các tăng ni phật tử trong Phật giáo. Ngày Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 tức 15/7 âm lịch hàng năm. Trong dịp này nhiều phật tử thường tụng các bài sám Vu Lan ở trên chùa hoặc ngay tại tư gia. Dưới đây là 7 bài tụng sám Vu Lan Tìm Đáp Án xin chia sẻ đến các bạn.

Bài sám lễ Vu Lan

  • 1. SÁM TỤNG VU LAN
  • 2. VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y
  • 3. VĂN TỤNG CHÚ NGUYỆN LỄ DÂNG Y
  • 4. BÀI TỤNG LỄ VU LAN
  • 5. SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN
  • 6. VĂN PHÁT NGUYỆN BÁO ÂN PHỤ MẪU
  • 7. SÁM MỤC LIÊN

1. SÁM TỤNG VU LAN

(Rằm tháng bảy )

Ðệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm tháng bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Ðốt hương đảnh lễ.

Mười phương Tam thế,

Phật, Pháp, Thánh Hiền,

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo.

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang.

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy có công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Ðem đường học đạo.

Ðệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận kém hèn,

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Ðạo tràng thanh tịnh,

Tăng bảo trang nghiêm.

Hoặc thừa tự tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Ðầy đủ thiện duyên,

Dủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con,

Ðượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế:

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Ðã qua đời:

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông các đức Như Lai,

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)

- Bài in trong hầu hết kinh Nhựt tụng và Nghi thức tụng niệm ở miền Trung và miền Nam. Ðược Giáo Hội công nhận là bài tụng chính thức trong Lễ Vu Lan và trong nghi thức Gia đình Phật tử (1964).

- Trích từ Kinh Diễn nghĩa của Tổ Huệ Ðăng soạn. Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành 1967.

2. VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y

(Sám tụng Vu lan 2)

Trước Phật điện cúi đầu đảnh lễ

Ðốt tâm hương toàn thể hân hoan

Thiện nam tín nữ lưỡng ban

Thảy đều trong sạch lo toan việc này

Cà sa đại lễ hôm nay

Do thân khẩu ý duyên may trọn lành

Hiệp theo lễ đạo sắm sanh

Chúng con Phật tử tịnh thanh cúng dường

Của này là của thiện lương

Kính dâng Ðại Ðức mười phương Tăng dùng

Xin cho tín cúng thung dung

Cà sa hữu nhiễu quanh chung Phật đài

Tỏ lòng cung kính Như Lai

Ngưỡng cầu Phật Tổ đoái hoài chứng tri

Cà sa đầy đủ tam y

Màu vàng tinh khiết có chi sánh bằng

Kính dâng chư Ðại đức Tăng

Từ bi mẫn nạp tâm hằng nhận thâu

Chúng con gieo giống đạo mầu

Vuông tròn quả phúc mai sau nương nhờ

Biển trần lặn hụp bơ vơ

Nương thuyền Bát nhã qua bờ giác minh

Cầu cho thế giới hòa bình

Cầu cho trăm họ an ninh lâu dài

Cầu cho vạn vật muôn loài

Tấn hóa đạo pháp Như Lai dạy truyền

Hiện tiền tăng trưởng phước duyên

Gia đình hướng phước bình yên đời đời

Cầu cho khắp cả mọi nơi

Ðồng tu tịnh độ sớm mơi an nhàn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ tát .

Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ tát.

- Bản in trong "Nghi thức tụng niệm" chùa Ðại Giác Sài gòn 1974. Tủ sách chùa Kỳ Quang lưu trữ TPHCM 1977.

- Chưa rõ xuất xứ của bài.

3. VĂN TỤNG CHÚ NGUYỆN LỄ DÂNG Y

(Sám tụng Vu lan 3)

Y tối thắng trang nghiêm thanh tịnh

Ðem cúng dường phụng thỉnh chư Tăng

Phước nhiều như cát sông Hằng

Phước điền vô thượng sánh bằng Thái Sơn

Nguyện tròn phước quả chánh chơn

Bồ đề gieo giống tạo nhơn sen vàng

Ta bà giải thoát bước sang

Tây phương lạc quốc Phật ban phước lành

Nguyện cầu Phật tử tu hành

Gia đình trường thọ tâm sanh hiền từ

Trau dồi bổn tánh chơn như

Nương theo giáo pháp Bổn sư dạy truyền

Ngày đêm niệm Phật kết duyên

Cầu cho thất tổ cửu huyền siêu thăng

Hưởng nhờ phước đức chư Tăng

Bốn mùa ngũ cốc phong đăng thuận hòa

Nơi nơi lạc nghiệp âu ca

Hòa bình thế giới quốc gia an bài

Nguyện cầu thất bảo Như Lai

Tây phương giáo chủ Liên đài phóng quang

Quan Âm đại sĩ từ hàng

Hóa thân cứu khổ tai nàn chúng sanh

Nhà nhà an lạc tịnh thanh

Dứt trừ tai họa chiến tranh an hòa

Bốn phương lạc nghiệp âu ca

Hòa bình thế giới quốc gia an lành,

Mọi người phát nguyện tu hành

Ðồng về cực lạc, đồng sanh sen vàng.

Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ Tát.

Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát.

- Bản in trong "Nghi thức tụng niệm" chùa Ðại Giác Sàigon 1974 tủ sách Chánh Ðức lưu trữ TPHCM 1997.

- Chưa rõ xuất xứ của bài.

4. BÀI TỤNG LỄ VU LAN

(Sám tụng Vu lan 4)

Ðệ tử chí thành

Ðốt hương kính lạy

Ðức Phật Thích Ca

Phật A Di Ðà

Khắp mười phương Phật

Tôn pháp, Bồ Tát

Cùng Thánh Hiền Tăng

Ðệ tử vâng lời Phật dạy

Báo ân bảy kiếp thân sinh

Gặp hội Vu lan

Ðộng niềm hiếu đạo

Nhớ ơn từ mẫu

Chín tháng cưu mang

Nguy khổ thay sanh

Ba năm nuôi dưỡng

Quên ăn bỏ ngủ

Nhớ ơn Từ Phụ

Chẳng nại gian lao

Dìu dắt học hành

Theo đường chánh đạo

Ân nghĩa cao dày

Sánh tày trời đất

Ðệ tử noi gương Ðại Hiếu

Ðức Mục Kiền Liên

Tự thấy thấp hèn

Không tròn hiếu đạo

Cù lao nghĩa trọng

Ân một chưa đền

Nay vừa gặp hội Vu lan

Chư Tăng xuất hạ

Các vị Thánh Tăng

Pháp thí độ sanh

Chân thành hộ niệm

Cha mẹ chúng con

Hiện còn tại thế

Thân tâm yên ổn

Tật bệnh tiêu trừ

Phát nguyện tu hành

Mau thành Phật đạo

Những vị quá cố

Ðược đủ nhân duyên

Theo đạo Bồ đề

Tu trì thanh tịnh

Chứng pháp vô sanh

Ðệ tử tâm thành khẩn nguyện

Ngửa trông chư Phật chứng minh

Từ bi gia hộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vu Lan Thắng Hội Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

- Trích "Kinh Nhựt tụng " chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

5. SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN

(Sám Mục Liên 5)

Ðức Mục Kiền Liên lòng mong báo hiếu

Phóng nhãn quang chiếu khắp mười phương

Thấy mẹ da bọc lấy xương

Ở nơi địa ngục trăm đường khổ đau.

Ngài liền xuống tìm mau đến mẹ

Ðem bát cơm dâng để đỡ lòng

Mẹ ngài tay vói bốc ăn

Bỗng dưng cơm hóa than hồng ghê sao !

Thảm thân mẹ gan bào ruột thắt

Ðau lòng con nước mắt tuôn rơi

Liền lên bạch Phật xin Người

Ðộ cho vong mẫu thoát nơi ngục hình

Ðức Phật dạy : “Bình sinh người đã

Gây ra nhiều ác quả dày sâu

Không ai độ thoát được đâu

Ngươi tuy hiếu thuận khó hầu cứu ra.

Phải nhờ đến xong qua giải hạ

Ngày tự tứ của cả chư Tăng

Là hôm tháng bảy ngày rằm

Vu Lan Bồn lập thành tâm cúng dường

Nhờ uy lực mười phương Tăng chúng

Chú nguyện cho ngày cúng Vu lan

Mẹ ngươi mới thoát khỏi đàng

Ðọa nơi Ngạ quỉ hay hàng súc sanh”.

Kể từ đó thiết thành ngày lễ

Ðể báo ân trời bể mẹ cha

Ngày rằm tháng bảy của ta

Là ngày xá tội cũng là Vu lan.

Là Phật tử ta càng hiếu thuận

Với ngày nầy hưởng ứng cho đông

Ðể đem thành kính một lòng

Cầu cho cha mẹ trong vòng bảy thân

Ðược giải thoát được phần siêu độ

Ðược sanh về Tịnh độ nhơn thiên

Mẹ cha còn, được phước liền

Sống lâu vui vẻ, không phiền không đau

Lòng báo hiếu kêu cầu trên Phật

Dưới chư Tăng với một tấc thành

Xin Phật, Tăng, nghĩ thương tình

Từ bi hộ niệm chứng minh cho rày.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

- Trích trong tập Văn Vu lan " số 33 - của Tâm Thông - Trần Ngọc Cơ - Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN ấn hành 1995.

6. VĂN PHÁT NGUYỆN BÁO ÂN PHỤ MẪU

(Sám tụng Vu lan 6)

Cúi đầu kính lạy Phật

Từ tôn trên ba cõi

Dủ lòng thương cứu độ

Chúng sanh khắp mười phương

Con này phát nguyện lành

Trì tụng kinh báo ân

Ðáp nghĩa cùng mẹ cha

Ðược nghe tám thứ tiếng

Cùng với năm lời nguyền

Hay là mọi khổ hạnh

Thâm ân chẳng thể đền

Lòng con nay dũng mãnh

Trì tụng lễ Tam bảo

Ðền cả bốn trọng ân

Khắp giúp ba đường khổ

Nếu có ai thấy nghe

Ðều phát Bồ đề tâm

Ðền đáp báo thâm ân

Khuất còn đều lợi lạc

Ai trì tụng kinh nầy

Sau đây cũng thành Phật

Xin Phật cởi mở cho

Tất cả các chúng con

Ðều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

- Trích trong "Nghi thức tụng niệm " - Chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1970.

- Là bài phát nguyện trước hoặc sau khi tụng kinh Báo Ân tháng bảy hằng năm.

7. SÁM MỤC LIÊN

(Sám tụng Vu Lan 7)

Con quỳ lạy Phật Thích Ca,

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay,

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông đầy đủ nên danh,

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công,

Ðền ơn cho bú ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian,

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma,

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm Ðình.

Thanh Ðề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công,

Con ơi! Mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than,

Mục Liên xem thấy kinh hoàng,

Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.

Mẹ ơi ! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.

Thích Ca đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đọa sa nghiệp hành,

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,

Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa,

Bảy đời phụ mẫu đã qua,

Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang,

Vui chơi thong thả thanh nhàn,

Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng,

Sắm cơm trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng,

Chiếu giường, bồn nước, mùng màn,

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quí bông thơm,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.

Cúng dường Tam bảo cầu kinh,

Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang,

Cầu cho thí chủ trai đàn,

Tâm lành thiền định vái van chúc nguyền,

Thanh Ðề khổ ách hết liền,

Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con,

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng,

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn.

Tu hành báo tứ trọng ân,

Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành,

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Những bài thơ về ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay nhất
  • Lời chúc ngày lễ Vu Lan hay và ý nghĩa
  • Nghi thức tụng kinh Vu lan và Báo hiếu
01 Tháng tám, 2019

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!