Tập bản đồ Địa lí

Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9 hay nhất, vẽ biểu đồ, nhận xét, phân tích số liệu để học tốt Địa lí 9

Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


Bài 2: Dân số và gia tăng dân số


Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư


Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống


Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999


Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp


Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp


Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản


Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm


Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp


Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ


Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


Bài 15: Thương mại và du lịch


Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)


Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng


Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)


Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người


Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ


Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)


Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ


Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)


Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ


Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


Bài 28: Vùng Tây Nguyên


Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên


Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ


Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)


Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ


Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long


Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)


Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long


Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo


Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)


Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí