Sinh nâng cao

Giải bài tập sinh lớp 12 Nâng cao đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học SGK lớp 12 giúp để học tốt sinh học 12 Nâng cao, luyện thi THPT Quốc gia

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI


PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT


PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN