SBT Hóa học

Giải sách bài tập hóa học 11 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chương 4: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ


Chương 5: Hidrocacbon No


Chương 6: Hidrocacbon không no


Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon


Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol


Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic


Chương 1: Sự điện ly


Chương 2: Nitơ - Photpho


Chương 3: Cacbon-Silic