SBT Địa lý

Giải sách bài tập địa lí 7. Giải chi tiết tất cả bài tập giải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Phần 3. Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Chương 6. Châu Phi

Chương 7. Châu Mĩ

Chương 8. Châu Nam Cực

Chương 9. Châu Đại Dương

Chương 10. Châu Âu


Phần 1. Thành phần nhân văn của môi trường


Phần 2. Các môi trường địa lí

Chương 1. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

Chương 2. Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

Chương 3. Môi trường hoang mạc. Hoạt động sống của con người ở hoang mạc

Chương 4. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương 5. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ


Bài 58: Khu vực Nam Âu