Tải Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập một

Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 1
    Bài 1
    Bài 2 a b c d đ e
    Bài 3 g h i k l m
    Bài 4 n o p q r s
    Bài 5 t u v x y
Tuần 2
    Bài 6 c a
    Bài 7 b e ê ` ´
    Bài 8 o ô ơ ˀ ~ .
    Bài 9 d đ i
    Bài 10 Ôn tập
Tuần 3
    Bài 11 h k kh
    Bài 12 t u ư
    Bài 13 l m n
    Bài 14 nh th p - ph
    Bài 15 Ôn tập
Tuần 4
    Bài 16 r s v x
    Bài 17 ch tr y
    Bài 18 g gh
    Bài 19 gi q - qu
    Bài 20 Ôn tập
Tuần 5
    Bài 21 ng ngh
    Bài 22 ia
    Bài 23 ua ưa
    Bài 24 Ôn tập
    Bài 25 Ôn tập
Tuần 6
    Bài 26 an at
    Bài 27 am ap
    Bài 28 ang ac
    Bài 29 anh ach
    Bài 30 Ôn tập
Tuần 7
    Bài 31 ai ay
    Bài 32 ao au
    Bài 33 ăn ăt
    Bài 34 ân at
    Bài 35 Ôn tập
Tuần 8
    Bài 36 en et
    Bài 37 ên êt
    Bài 38 in it
    Bài 39 on ot
    Bài 40 Ôn tập
Tuần 9
    Bài 41 ôn ôt
    Bài 42 ơn ơt
    Bài 43 Ôn tập
    Bài 44 Ôn tập
    Bài 45 Luyện tập
Tuần 10
    Bài 46 un ut ưt
    Bài 47 iên iêt
    Bài 48 yên yêt
    Bài 49 uôn uôt
    Bài 50 Ôn tập
Tuần 11
    Bài 51 ươn ươt
    Bài 52 ăm ăp
    Bài 53 âm âp
    Bài 54 em ep
    Bài 55 Ôn tập
Tuần 12
    Bài 56 êm êp
    Bài 57 im ip
    Bài 58 om op
    Bài 59 ôm ôp
    Bài 60 Ôn tập
Tuần 13
    Bài 61 ơm ơp
    Bài 62 um up uôm
    Bài 63 ươm ươp
    Bài 64 iêm iêp yêm
    Bài 65 Ôn tập
Tuần 14
    Bài 66 ăng ăc
    Bài 67 âng âc
    Bài 68 eng ec
    Bài 69 ong oc
    Bài 70 Ôn tập
Tuần 15
    Bài 71 ông ôc
    Bài 72 ung uc
    Bài 73 ưng ưc
    Bài 74 iêng iêc yêng
    Bài 75 Ôn tập
Tuần 16
    Bài 76 uông uôc
    Bài 77 Ương ươc
    Bài 78 ênh êch
    Bài 79 inh ich
    Bài 80 Ôn tập
Tuần 17
    Bài 81 âu ây
    Bài 82 eo êu
    Bài 83 iu ưu
    Bài 84 oi ôi ơi
    Bài 85 Ôn tập
Tuần 18
    Bài 86 ui ưi
    Bài 87 uôi ươi
    Bài 88 Ôn tập
    Bài 89 Ôn tập
    Bài 90 Luyện tập

Thông tin

Bộ sách
Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
77 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thiết kế gần gũi với văn hoá, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Chủ đề, bài học của bộ sách thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt để các địa phương có thể xây dựng kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực học sinh… theo thực tế địa phương.

Tác giả

Tổng chủ biên
Đỗ Việt Hùng
Chủ biên
Lê Phương Nga
Tác giả
Thạch Thị Lan Anh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1