Tải Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập một

Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Làm quen
Bài 1A a b
Bài 1B c o
Bài 1C ô ơ
Bài 1D d đ
Bài 1E Ôn tập
Bài 2A e ê
Bài 2B h i
Bài 2C g gh
Bài 2D k kh
Bài 2E Ôn tập
Bài 3A I m
Bài 3B n nh
Bài 3C ng ngh
Bài 3D u ư
Bài 3E Ôn tập
Bài 4A q -qu gi
Bài 4B p - ph v
Bài 4C r s
Bài 4D t th
Bài 4E Ôn tập
Bài 5A ch tr
Bài 5B x y
Bài 5C ua ưa ia
Bài 5D Chữ thường và chữ hoa
Bài 5E Ôn tập
Bài 6A â ai ay ây
Bài 6B oi ôi ơi
Bài 6C ui ưi
Bài 6D uôi ươi
Bài 6E Ôn tập
Bài 7A ao eo
Bài 7B au âu
Bài 7C êu ui ưu
Bài 7D Ôn tập
Bài 8A ă an ăn ân
Bài 8B on ôn ơn
Bài 8C en ên un
Bài 8D in iên yên
Bài 8E uôn ươn
Bài 9A Ôn tập
Bài 9B Ôn tập giữa Học kì
Bài 10A at ăt ât
Bài 10B ot ôt ơt
Bài 10C et êt it
Bài 10D ut ưt iêt
Bài 10E uôt ươt
Bài 11A Ôn tập
Bài 11B am ăm âm
Bài 11C om ôm ơm
Bài 11D em êm im
Bài 11E um uôm
Bài 12A ươm iêm yêm
Bài 12B Ôn tập
Bài 12C ap ăp âp
Bài 12D op ôp ơp
Bài 12E ep êp ip
Bài 13A up ươp iêp
Bài 13B Ôn tập
Bài 13C ang ăng âng
Bài 13D ong ông
Bài 13E ung ưng
Bài 14A iêng uông ương
Bài 14B inh ênh anh
Bài 14C Ôn tập
Bài 14D ac ăc âc
Bài 14E oc ôc
Bài 15A uc ưc
Bài 15B ich êch ach
Bài 15C iêc uôc ươc
Bài 15D Ôn tập
Bài 15E oa oe
Bài 16A oai oay
Bài 16B oan oăn
Bài 16C oat oăt
Bài 16D oang oăng oanh
Bài 16E oac oăc oach
Bài 17A Ôn tập
Bài 17B uê uy uơ
Bài 17C uân uât uây
Bài 17D uyên uyêt uyt
Bài 17E Vần ít dùng
Bài 18 Ôn tập cuối Học kì I

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
89 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Chủ biên
Nguyễn Thị Hạnh
Tác giả
Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1