Tải Tiếng Việt 1 - Tập một

Tiếng Việt 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Làm quen
1A: a b
1B: c o
1C: ô ơ
1D: d đ
1E: Ôn tập
2A: e ê
2B: h i
2C: g gh
2D: k kh
2E: Ôn tập
3A: l m
3B: n nh
3C: ng ngh
3D: u ư
3E: Ôn tập
4A: q - qu gi
4B: p - ph v
4C: r s
4D: t th
4E: Ôn tập
5A: ch tr
5B: x y
5C: ua ưa ia
5D: Chữ thường và chữ hoa
5E: Ôn tập
6A: â ai ay ây
6B: oi ôi ơi
6C: ui ưi
6D: uôi ươi
6E: Ôn tập
7A: ao eo
7B: au âu
7C: êu iu ưu
7D: iêu yêu ươu
7E: Ôn tập
8A: ă an ăn ân
8B: on ôn ơn
8C: en ên un
8D: in iên yên
8E: uôn ươn
9A: Ôn tập
9B: Ôn tập giữa học kì I
10A: at ăt ât
10B: ot ôt ơt
10C: et êt it
10D: ut ưt iet
10E: uôt ươt
11A: Ôn tập
11B: am ăm âm
11C: om ôm ơm
11D: em êm im
11E: um uôm
12A: ươm iêm yêm
12B: Ôn tập
12C: ap ăp âp
12D: op ôp ơp
12E: ep êp ip
13A: up ươp iêp
13B: Ôn tập
13C: ang ăng âng
13D: ong ông
13E: ung ưng
14A: iêng uông ương
14B: inh ênh anh
14C: Ôn tập
14D: ac ăc âc
14E: oc ôc
15A: uc ưc
15B: ich êch ach
15C: iêc uôc ươc
15D: Ôn tập
15E: oa oe
16A: oai oay
16B: oan oăn
16C: oat oăt
16D: oang oăng oanh
16E: oac oăc oach
17A: Ôn tập
17B: uê uy ươ
17C: uân uât uây
17D: uyên uyêt uyt
17E: Vần dùng ít
18: Ôn tập cuối học kì I

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
181 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Chủ biên
Nguyễn Thị Hạnh
Tác giả
Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1