Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 104 SGK Công nghệ 12

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại gì?


Đề bài

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại gì?

Lời giải chi tiết

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại không đồng bộ.

Bài giải tiếp theo
Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 106 SGK Công nghệ 12