Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

 Script:

She's a firefighter.

He's a student.

Is she a teacher? => No, she isn't.

Is he a teacher? => Yes, he is.

Dịch:

Cô ấy là lính cứu hỏa.

Anh ấy là học sinh.

Bà là giáo viên phải không? Không, bà không phải.

Anh ấy là thầy giáo phải không? Đúng vậy.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

1. He's a firefighter.

2. She's student.

3. He's teacher.

4. He's pilot.

4. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's

Bài giải tiếp theo
Lesson Three: Song Unit 2: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Bài học bổ sung
Lesson One. Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4
Lesson Three: Grammar and Song - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4
Lesson One: Words Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson One: Words - Unit 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3
Lesson Six - Unit 4 - Family & Friends Special Edition Grade 3