Lesson One: Words Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 4: Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

 Script:

teacher: cô giáo

student: học sinh

firefighter: lính cứu hỏa

pilot : phi công

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. A. Look! Is Billy a teacher?

B. Yes, he is. And Tim is a student.

2. A. Is Grandma a teacher?

B. No, she isn't.

3. A. Coming …

B. Look!

C. Oh, no!

4. A. Look at Grandpa. Is he a firefighter?

B. No, he isn't. But he is a hero!

Dịch:

1. A. Nhìn kìa! Billy là giáo viên phải không?

B. Đúng vậy. Và Tim là học sinh.

2. A. Bà là cô giáo phải không?

B. Không, bà không phải.

3. A. Đến đây …

B. Nhìn kìa!

C. ôi, không!

4. A. Nhìn ông kìa. Ông là lính cứu hỏa sao?

B. Không, ông không phải. Nhưng ông là người hùng!

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Three: Song Unit 2: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Four: Phonics Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Bài học bổ sung
Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2