Lesson Two: Grammar and song - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Two: Grammar and song - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


1. Look and say

Script:

I like raisins.

I don't like chips.

Dịch:

Tôi thích nho khô.

Tôi không thích khoai tây chiên.

2. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

raisins, raisins, I like raisins.

cake, cake, I don't like cake.

plums, plums, I like plums.

milkshakes, milkshake, I don't like milkshake.

Dịch:

nho khô, nho khô, tôi thích nho khô.

bánh, bánh, tôi không thích bánh.

gioi, gioi, tôi thích gioi.

trà sữa, trà  sữa, tôi không thích trà sữa.

3. Point and say

I like raisins.

I don't like cake.

Dịch:

Tôi thích nho khô.

Tôi không thích bánh.

Bài giải tiếp theo
Lesson Three. Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Four: Numbers - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Five: Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Six: Story - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1