Unit 9. I like plums!


Lesson One. Words - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson One. Words - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Two: Grammar and song - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Two: Grammar and song - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Three. Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Three. Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Four: Numbers - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Four: Numbers - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Five: Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Five: Sounds and letters - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Lesson Six: Story - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Six: Story - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến