Lesson Three: Song Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

house: ngôi nhà

apartment : căn hộ

upstairs: lên tầng

downstairs: xuống tầng

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Come into my house

Come into my house.

What can you see?

Upstairs and downstairs,

Come, follow me.

Go through the door.

Go upstairs.

What's in my bedroom?

Four teddy bears.

Go through the door.

Go dowstairs.

What's in the dining room?

Table and chairs.

Come into my house…

Dịch:

Hãy đến nhà của tôi

Hãy đến nhà của tôi

Bạn có thể nhìn thấy gì

Lên tầng và xuống tầng

Nào, hãy theo tôi.

Đi qua một cánh cửa

Đi lên tầng

Có gì trong phòng ngủ của tôi?

Có 4 con gấu Teddy.

Đi qua cánh cửa.

Đi xuống tầng

Có gì trong phòng ăn?

Có một cái bàn và những chiếc ghế.

Hãy vào nhà của tôi…

Bài giải tiếp theo
Lesson Four: Phonics Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Five: Skills Time! Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Lesson Six Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2