Lesson Six: Story - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Giải bài tập Lesson Six: Story - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1


1. Listen and read.

Click here to listen


Script:

1. A. What are they?

B. They're builders.

A. Builders, builders.

2. A. Are they builders?

B. No, they aren't. They're student.

A. Students. Students.

3. A. Are they students?

B. Yes, they are.

4. A. Look. They're students. Hello, students. Hello, students.

B. No, Billy. Shh! They're teacher.

Dịch:

1. A. Họ là gì?

B. Họ là thợ xây.

A. Thợ xây, thợ xây.

2. A. Họ là thợ xây phải không?

B. Không, họ không phải. Họ là học sinh.

A. Học sinh, học sinh.

3. Họ là học sinh phải không?

B. Đúng vậy, họ là học sinh.

4.A. Nhìn kìa. Họ là học sinh. Xin chào, học sinh. Xin chào, học sinh.

B. Không, Billy. Shh! Họ là giáo viên.

2. Read and say.

3. Listen again and repeat. Act.

Script:

Are they students?

1. A. What are they?

B. They're builders.

A. Builders. Builders.

2. A. Are they builders?

B. No, they aren't. They're students.

A. Students. Students.

3. A. Are they students?

B. Yes, they are.

4. A. Look. They're students. Hello, students. Hello, students.

B. No, Billy. Shh! They're teachers.

Dịch:

1. A. Họ là gì?

B. Họ là thợ xây.

A. Thợ xây, thợ xây.

2. A. Họ là thợ xây phải không?

B. Không, họ không phải. Họ là học sinh.

A. Học sinh, học sinh.

3. Họ là học sinh phải không?

B. Đúng vậy, họ là học sinh.

4.A. Nhìn kìa. Họ là học sinh. Xin chào, học sinh. Xin chào, học sinh.

B. Không, Billy. Shh! Họ là giáo viên.

Bài giải tiếp theo

Bài học bổ sung
Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3