Luyện từ và câu - Tuần 22 trang 15

1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau :


Câu 1

Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1 …………………

3 ………………… 

5 …………………   

 

2 …………………

4 …………………

6 …………………

7 …………………

Trả lời:

1. chào mào

3. cò  

5. vẹt

 

2. chim sẻ  

4. đại bàng

6. sáo sậu

7. cú mèo


Câu 2

Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a) Đen như …….

b) Hôi như …….

c) Nhanh như …….        

d) Nói như …….  

e) Hót như …….   

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Gợi ý: Dựa và đặc điểm của mỗi loài chim, em hãy điền tên con vật vào chỗ trống thích hợp.

Trả lời: 

a) Đen như quạ.

b) Hôi như .

c) Nhanh như cắt.

d) Nói như vẹt.

e) Hót như khướu.


Câu 3

Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay □ bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò □ Chúng thường cùng ở □ cùng ăn □ cùng làm việc và đi chơi cùng nhau □ Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn, chú ý:

- Điền dấu chấm để kết thúc câu.

- Điền dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu.

Trả lời:

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ởcùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 22 trang 16
Tập làm văn - Tuần 22 trang 17